ધોરાજી ના ખેડૂતે ડુંગળી ના પાક માં પશુઓને ચરવા મૂકી દીધા,ડુંગળી ના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા પાક માં પશુ..