પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ખાતે રેહતા વેપારી પરિવાર ના દિકરા નો જન્મ દિવસ અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી