રાજકોટ: સેન્ટ્રલ જેલમાંથી ફરી બેટરી સાથે 4 મોબાઇલ મળી આવ્યા