રાજકોટમાં અંબે નામની આ બાળકી 80,બાળકી હવે બિલકુલ સ્વસ્થ, પોલીસ કમિશનર તેમજ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા…