ગુજરાત એસટી વિભાગ દ્વારા અપાયેલ સૂચનાથી ઉપલેટા બસ સ્ટેન્ડમાં રૂટ ઉપર મોકલવામાં…