હિંમતનગર વાસીઓ દ્રારા આ તમામ લોકોને મદદ કરવામાં આવી રહી..