હવે ઘરેથી કોઈ કામ વગર નીકળ્યા તો ગયા, પોલીસે હવે ડ્રોનનો સહારે લોકો પર નજર રાખ છે