હળવદના કેદારીયા ગામ પાસે અમદાવાદ કચ્છ હાઇવે પર અકસ્માત,ઇનોવા કાર અને ટ્રેક્ટરનો અકસ્માત