સોમનાથ ખાતે યોજાવાનો કાર્તિકી પુરણીમાનો મેળો ૧૧ તારીખ થી ૧૫ તારીખે યોજાશે…