સોમનાથના વાતાવરણમા આવ્યો પલટો ગીર વિસ્તારમા કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી