સુરત GIDCમાં આવેલા કેમિકલ ગોડાઉનમાં આગ લાગતા આખા વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાઇ