સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વિરપુરમાં જર્જરિત સ્કૂલમાં આજથી ધોરણ દસનો અભ્યાસ શરુ