વેરાવળની શાકમાકેઁટ મા બપોરના સમયે પણ હજજારો લોકો ખરીદી કરવા નીકળ્યા ….