વડોદરા: બગલામુખી મંદિરના પાખંડી પ્રશાંત વૈભવી બંગલાનું ગેરકાયદે દબાણ પાલિકાએ તોડી પાડ્યું