વંથલી પોલીસ સ્ટેશનમાં રાત્રીના સમયે અજાણ્યો શખ્સ પોતાના શરીર પર બ્લેડ અને છરી વડે ઈજાઓ..