રાજ્યસભાના સાંસદ અભય ભારદ્વાજે સોનાની દુકાનો સેનીટાઇઝ કરીને દુકાનો શરૂ