રાજકોટ : RTE હેઠળ 25 તારીખ થી કરી શકાશે અરજી કોરોના ના કારણે અરજી ઓનલાઇન…