રાજકોટ-સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીને લઇને મહત્વની જાહેરાત,8 જુલાઇથી અલગ અલગ પરીક્ષાઓ થશે શરૂ..