રાજકોટ: શહેરમાં કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા કન્ટેન્મેન્ટ ઝોનમાં કોઈ બહાર કે અંદર નહીં જઈ શકે..