રાજકોટ: મા અમૃતમ કાર્ડ યોજના બંધ થઇ હોવાની અફવા ખોટી: મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી