રાજકોટ : પોલીસ દ્વારા કોરોન્ટાઇન માંથી ભાગી જતા કોરોના વાઇરસના ઇન્ફેક્ટેડ લોકો માટે તૈયાર કરાઇ ટીમ