રાજકોટ પોલીસે સેવાભાવી સંસ્થાના કાર્યકર્તાઓ સાથે જઈને ભુખ્યાને ભોજન પોહોંચાડ્યા