રાજકોટ પોલીસની વધુ એક એપ્લિકેશન ને મળ્યો રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ,રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મળ્યો સિલ્વર એવોર્ડ