રાજકોટ: પિચ બેટિંગ માટે બહુ સારી હતી: વોશિંગ્ટન સુંદર…