રાજકોટ: નવજાત બાળકીના શરીર પર હતા છરીના ઘાના 20 નિશાન…