રાજકોટ: દેવ ચૌધરીએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરીકે ચાર્જ સંભાળયો