રાજકોટ જિલ્લામાં 5.35 લાખ હેક્ટર ખેતીલાયક જમીનમાં વાવેતર કરવામાં, ચાલુ વર્ષે કપાસના પાકના…