રાજકોટ-જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા. લગ્ન પ્રસંગને લઈ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે આવો જોયે આ રિપોર્ટમાં શું બાનાવ્યો એક્શન પ્લાન