રાજકોટ જિલ્લાને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્વચ્છ ભારત એવોર્ડ,ભારતભર માંથી 20 જિલ્લાઓની સ્વચ્છ ભારત એવોર્ડ-2020 માટે પસંદગી થયેલ હતી