રાજકોટ જિલ્લાની 78 ટકા વિસ્તારમાં વાવણી કાર્ય પૂર્ણ ; જિલ્લામાં હાલ સુધીમાં 80 ટકા વિસ્તારમાં વરસાદ