રાજકોટ : આવેલી જયનાથ કોવિડ ૧૯ હોસ્પિટલમાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું