રાજકોટમાં ૩૦૩ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની ફાયર NOC માટે અરજી