રાજકોટમાં વેપારીઓને પણ અપીલ : ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ વી.પી.વૈષ્ણવ