રાજકોટમાં રેમડેસિવિર ઇન્જેકશન અછત બાદ હવે કોવીડ ટેસ્ટિંગ કિટની અછત,RTPCR ટેસ્‍ટનું બે થી ત્રણ દિવસનું વેઇટીંગ ?