રાજકોટમાં મજૂરોએ રાજસ્થાન તરફ ચાલતી પકડી,રાત દિવસ કાળી મજૂરી કરતા મજૂરો ની મજબૂરી…