રાજકોટમાં ધરમનગરના ક્વાર્ટર પાસે ટોપલી નીચે પાંચ મહિનાનું ભૃણ મળી