રાજકોટમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી હાહાકાર મચાવતા નકલી પત્રકારો ઝડપાયા, 5 નકલી પત્રકારો ઝડપાયા તોડ કરવા ગયેલ 5 પત્રકારો ઝડપાયા