રાજકોટમાં કોરોના સેમ્પલનું થશે પરીક્ષણmમાઇક્રો બાયોલોજીની વાયરોલોજી લેબોરેટરીમાં થશે પરીક્ષણ