રાજકોટમાં કોરોનાના કેસ વધતાં ફરી એશનમાં મહાનગરપાલિકા દ્રારા , શહેરના મુખ્ય 7 સ્થળ પર ટેસ્ટિંગ બૂથ શરૂ કરવામાં આવ્યાં