રાજકોટની જસાણી અને વિરાણી સ્કૂલમાં માતા-પિતાનું પૂજન કરી વેલેન્ટાઇન ડેની ઉજવણી