રાજકોટના સોરઠીયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે દ્વારકેશ પુષ્ટી રાસોસત્વ નું એક સુંદર આયોજન કરવાનમાં આવ્યું