રાજકોટના માર્કેટિંગ યાર્ડ કોઈ ખરીદદાર ન મળતા ખેડૂતોએ શાકભાજી રસ્તા પર ફેંકી દીધા