રાજકોટના બુધવારની સાંજે ભારે વરસાદ થતા ખંડેરી સ્ટેડીયમમાં પાણી ફરી વળ્યા ….