રાજકોટના પોલીસ કમિશનરે પોતાની ઓફિસમાં જ સોશિયલ ડિસ્ટન્સની શરૂઆત કરી, લોકોને પણ મેન્ટન રાખવા અપીલ કરી