રાજકોટના નાગરિક બેન્ક ચોકમાં અસામાજીક તત્વોનો આતંક…