રાજકીય તમાસા સામે પાંગળા, ગરીબો સામે ‘ડંડા’ નો રોફ?