યાત્રાધામ દ્વારકામાં વિજયા દસમીની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી