મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગકારોએ માનવતા નેવે મૂકી : સિરામિક કારખાનાઓમાં કામ કરતા મજૂરો..