મુંબઈ થી દીવ એર ઇન્ડિયાની 72 સીટ ની ફ્લાઈટ 9 પેસેન્જરો ને લઈ દીવ