બાયડ વિધાનસભા ના કોંગ્રેસ અને ભાજપ ના ઉમેદવારોએ કર્યું પોતાના વતનમાં મતદાન.